1. Privacy policy

1. Deze privacy policy (“Privacy Policy”) regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens als een onderdeel van jouw gebruik van onze Website (de “Website”) en de diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door Van Hulle Shipsuppliers N.V. als verantwoordelijke voor de verwerking met zetel te Bredastraat 139, 2060 Antwerpen (“wij”, “ons”), ingeschreven in de KBO onder nummer 0404.859.390, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

2. Door het gebruik van onze website of diensten, ga je ermee akkoord dat je deze Privacy Policy zorgvuldig hebt gelezen en je hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de Website gecommuniceerd worden.

3. ‘cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruikt worden als onderdeel van de website of de diensten. Cookies zijn tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer info omtrent het gebruik van cookies kan je in onze cookie policy terugvinden.

4. Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 15/05/2023.

WAT & WAAROM WE GEGEVENS VERWERKEN

1. Wanneer je de website en/of diensten gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op jouw betrekking hebben:

• Wanneer? Gebruik van Diensten, gebruik van Website

• Welke? Identificatiegegevens

• Waarom (doel)? Verwerking van aanvraag

• Wettelijke grondslag? Gerechtvaardigd belang

• Wanneer? Ons contacteren, inschrijven voor nieuwsbrief, offerte aanvragen, downloaden van whitepapers, aanvragen van folders of informatie

• Welke? Identificatiegegevens

• Waarom (doel)? Nasturen van gerelateerde informatie en aanvullingen

• Wettelijke grondslag? Toestemming

• Wanneer? Solliciteren

• Welke? Identificatiegegevens, CV en motivatie

• Waarom (doel)? Sollicitatieprocedure

• Wettelijke grondslag? Toestemming

2. In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van jou. Naast de bovengenoemde kunnen wij je persoonlijke gegevens ook verwerken:

• Om jou op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die je aanvraagt, hetzij via de website, e-mail, telefoon of social media kanalen.

• Om jouw persoonsgegevens te verwerken zodoende wij een correcte dienstverlening kunnen verschaffen.

• Voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om jou te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners. Hiervoor zullen wij jouw toestemming vragen.

• Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze Website en/of Diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.

• Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om jouw bank en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun verplichtingen te voldoen.

• Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf gepleegd door middel van je registratie bij of gebruik van de Website of de Diensten.

• In het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door een derde partij, zelfs indien die derde zich buiten de EER bevindt.

3. Als en wanneer jouw registratie op de website of gebruik van de website of diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de eigendomsrechten, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van onze dienstverlening, (c) een gevaar voor de Website of Diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij jouw gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

DELEN WIJ JOUW GEGEVENS

1. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om je een zo goed mogelijke website aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers jouw persoonsgegevens alleen in onze naam, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken.

2. Wij verzenden jouw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de diensten te verlenen, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming daartoe.

3. Wij kunnen geanonimiseerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

WAAR VERWERKEN WIJ GEGEVENS

1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen jouw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de Europese ruimte verwerken.

2. Wij kunnen jouw geanonimiseerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de Europese ruimte. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van jouw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die je zou kunnen genieten onder het toepasselijk recht.

HOE WIJ GEGEVENS VERWERKEN

1. Wij zullen ons uiterste best doen om alleen je persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze policy vermelde doelen te bereiken. Wij zullen jouw persoonsgegevens op een wettelijke en transparante manier verwerken. Alsook ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

2. Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt tot het moment waarop je jouw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Deze intrekking van de toestemming kan impliceren dat je niet langer in staat bent om de website diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als je je bij onze website hebt geregistreerd, zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen als je jouw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel dat zou verhinderen.

3. We zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen.

JOUW RECHTEN OMTRENT PERSOONSGEGEVENS

1. Je hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

2. Je hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over jou die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als je je hebt geregistreerd op onze website, kan je wel veel van deze gegevens zelf corrigeren via jouw profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dien je bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.

3. Je hebt het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@vanhulleships.be.

4. In de plaats van verwijdering kan je ons ook vragen dat wij de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken indien (a) je de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar je ze nodig heeft om jezelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

5. Je hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens als je kan aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heb je het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.

6. Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, kan je jouw verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd formaat ontvangen.

7. Als je een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, stuur je een e-mail naar info@vanhulleships.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht je wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van jouw identiteitskaart. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.

8. Als je een probleem hebt met over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, kan je altijd contact met ons opnemen. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan kan je een klacht in dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische privacy commissie.

2. Cookie policy

WELKE PARTIJEN ZIJN ER?

In deze Cookie Statement (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder:

‘Van Hulle Shipssuppliers’: Van Hulle Shipsuppliers NV, met zetel te Bredastraat 139, 2060 Antwerpen, België, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0404.859.390.

‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Van Hulle Shipsuppliers via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) (URL).

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Hierdoor worden jouw voorkeuren bij gebruik van de website mee onthouden.

Hierbij wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde functionele en analytische cookies, die het gebruik van de website voor jou als bezoeker beter maakt. Daarnaast gebruiken we niet-functionele cookies zoals marketingcookies, advertentiecookies en social sharing cookies.

• Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken.

• Analytische cookies laten het toe om correcte, anonieme data te verzamelen die ons inzicht geven in het gebruik van de website. Hierbij wordt geen informatie met derden gedeeld.

• Marketing & - advertentiecookies helpen ons bij het

o optimaliseren en personaliseren van jouw surfervaring.

o tonen van relevante advertenties op online platformen buiten onze website.

o delen van inhoud van onze website op sociale media.

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES

Onze website gebruikte cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Zo kunnen we de website beter optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die gebruikt worden.

Gelieve onze Privacy Policy te lezen om kennis te nemen van de privacyregels die van toepassing zijn op de website. Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via info@vanhulleships.be.

Meer informatie over cookies en hoe u ze, naargelang van het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, vindt u op de website www.allaboutcookies.org. Meer informatie over hoe Google cookies en je gegevens gebruikt vind je op hun website:

• https://policies.google.com/technologies/partner-sites

• https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Bij vragen over dit cookiestatement of de privacy policy van Van Hulle Shipsuppliers, kan je steeds contact opnemen met info@vanhulleships.be.

WELKE COOKIES WORDEN ER GEBRUIKT?

Hieronder kan je een overzicht vinden van functionele en niet-functionele cookies, die gebruikt worden op onze website.

Cookie Geplaatst door Doel van de cookie Bewaartermijn Type

PHPSESSID https://jobs.vanhulleships.be/ Deze website maakt gebruik van PHP. Sessieduur Functioneel

functionalCookie https://jobs.vanhulleships.be/ Onthoudt de keuze van de bezoeker omtrent de cookie policy 1 jaar Functioneel

marketingCookie https://jobs.vanhulleships.be/ Onthoudt de keuze van de bezoeker omtrent de cookie policy 1 jaar Functioneel

_ga Google Bijhouden van statistieken & hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Lees ook hoe Google deze gegevens van gebruikers gebruikt.

2 jaar Analytisch

_gid Google Bijhouden van statistieken & hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Lees ook hoe Google deze gegevens van gebruikers gebruikt.

1 dag Analytisch

_gat Google Bijhouden van statistieken & hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Lees ook hoe Google deze gegevens van gebruikers gebruikt.

1 dag Analytisch

Andere mogelijke cookies:

 Vraag voor development: functionele cookies die standaard worden geplaatst bij een website of webshop?

 Handige website met uitleg & details van bestaande cookies: https://cookiedatabase.org/

Cookie Geplaatst door Doel van de cookie Bewaartermijn Type

_fbp Facebook Bijhouden van hoe je de website bezoekt, met het oog op het tonen van voor jou relevante advertenties op Facebook. 3 maanden Marketing

fr Facebook Bijhouden van hoe je de website bezoekt, met het oog op het tonen van voor jou relevante advertenties op Facebook. 3 maanden Marketing

_fbp Facebook Bijhouden van hoe je de website bezoekt, met het oog op het tonen van voor jou relevante advertenties op Facebook. 3 maanden Marketing

lidc LinkedIn Bijhouden van hoe je de website bezoekt, met het oog op het tonen van voor jou relevante advertenties op LinkedIn. 1 dag Marketing

bscookie

bcookie LinkedIn Bijhouden van hoe je de website bezoekt, met het oog op het tonen van voor jou relevante advertenties op LinkedIn. 2 jaar Marketing

UserMatchHistory LinkedIn Bijhouden van hoe je de website bezoekt, met het oog op het tonen van voor jou relevante advertenties op LinkedIn. 1 maand Marketing

lang LinkedIn Bijhouden van je taalvoorkeur, zodat we relevante advertenties op LinkedIn in deze taal kunnen tonen. Sessieduur Marketing

test_cookie Double Click (Google) Test of de browser van de gebruiker cookies toelaat. 15 minuten Marketing

ID Double Click (Google) Bijhouden van hoe je de website bezoekt, met het oog op het tonen van voor jou relevante advertenties op Google en zijn partnernetwerk. 2 jaar Marketing

IDE Double Click (Google) Bijhouden van hoe je de website bezoekt, met het oog op het tonen van voor jou relevante advertenties op Google en zijn partnernetwerk. 2 jaar Marketing

NID Google Bijhouden van hoe je de website bezoekt, met het oog op het tonen van voor jou relevante advertenties op Google en zijn partnernetwerk. 6 maanden Marketing

_hjIncludedInSample Hotjar Laat Hotjar weten of een bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt om Heatmaps, Funnels, Recordings, enz. te genereren. 1 jaar Marketing

_hjid Hotjar Wordt ingesteld wanneer de klant voor het eerst op een pagina met het Hotjar-script terechtkomt. Het wordt gebruikt om de Hotjar-gebruikers-ID te behouden, uniek voor die site in de browser. Dit zorgt ervoor dat gedrag van deze bezoeker bij volgende bezoeken wordt toegeschreven aan hetzelfde gebruikers-ID. 1 jaar Marketing

driftt_aid Drift Noodzakelijk voor functioneren van de chatbox op de website 2 jaar Marketing

driftt_sid Drift Identificeert de bezoeker om chatbox-functie te optimaliseren. 30 minuten Marketing

driftt_wmd Drift Onthoudt of de bezoeker interactie heeft gehad met de welkomboodschap. Het wordt gebruikt zodat het welkomstbericht niet meer wordt weergegeven. 2 jaar Marketing

DFTT_END_USER

_PREV_BOOTSTRAPPED Drift Onthoudt wanneer de bezoeker binnen het Drift-systeem is geregistreerd. Hierdoor kunnen volgende paginabezoeken sneller verlopen omdat de sitebezoeker niet opnieuw in ons systeem hoeft te worden geregistreerd. 2 jaar Marketing

DFTT_LEAD

_HAS_PREV_IDENTIFIED Drift Onthoudt wanneer een bezoeker zijn e-mailadres aan Drift heeft verstrekt. Hierdoor kan de Drift-widget deze sitebezoeker verwerken als een bekende bezoeker in plaats van anoniem. 2 jaar Marketing

_hjSession_* Hotjar om functies op verschillende pagina's te bieden. Sessieduur Marketing

_hjSessionUser_* Hotjar om een unieke gebruikers-ID op te slaan. 1 jaar Marketing

_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar om unieke bezoeken op te slaan. Sessieduur Marketing

_gcl_au Google Adsense Om conversies bij te houden en op te slaan 3 maanden Marketing

_uetsid Bing Ads om bezoeken aan verschillende websites op te slaan en te volgen. 1 dag Marketing

_uetvid Bing Ads om bezoeken aan verschillende websites op te slaan en te volgen. 13 maanden Marketing